2010 FIFA World Cup

Dejte se do boje o nejcennìjší trofej fotbalového svìta v 2010 FIFA World Cup South Africa pro konzoli Wii. Zažijte dramatické herní okamžiky ve chvílích kdy vám jde o umístìní a doveïte svùj tým až do vítìzného konce.

Hra byla vytvoøena aby vypodobnila karnevalovou atmosféru a nervy-drásající napìtí fotbalu. Poslední díl fotbalové série FIFA obsahuje nejen 32 týmù, které se v létì utkají v Jižní Africe, ale nabídne vám také možnost pøepsat historii pøi vedení jakékoliv ze 199 zemí svìta, které se zúèastnily kvalifikace.Takže i když vašemu favoritovi o vlásek unikla finálová kola, stále jej mùžete dovést alespoò k virtuálnímu vítìzství.

Pøesné ztvárnìní deseti stadionù, které budou letos hostit fotbalové mistrovství, spolu s konfetami, ohòostroji a davy povzbuzujících fanouškù, pøinese zážitek srovnatelný s reálnou návštìvou a pøesvìdèí vás, že každý zápas je nejvìtším zážitkem vašeho života.

Ještì pøed výkopem míèe se mùžete rozhodnout zda budete hrát sám nebo se do dramatu zápasu pustíte s kamarády èi rodinou. Až ètyøi hráèi naráz mohou rozhodnout o osudu mužstev na høišti a je zde možnost sehrát turnaj každý za svùj vlastní tým a to až v poètu 32 hráèù, kdy každý z nich povede svùj oblíbený reprezentaèní tým do souboje o ultimátní fotbalové vítìzství.

Systém Strike It, který se poprvé objevil ve høe FIFA 10 se vrací, aby pøedvedl novou úroveò zážitkù. Tøesením Wii Remote ovladaèem v urèený èas rozhodne o tom, zda míè z penalt a volných kopù skonèí v síti nebo v rukavicích brankáøe. Rozdìlení na All-play control pro nováèky a Pro control pro zkušené hráèe, umožòuje aby si každý do sytosti užil dramatické momenty Svìtového poháru.

Mimo hlavní turnaj je ze mód Zakuji´s DRAM team, který vás vezme na zápasy po celém svìtì a umožní vám ukrást poraženému týmu jednoho hráèe. Èasem vám vaše vítìzství pomohou vytvoøit hvìzdný tým, který mùžete uložit na vnitøní pamì vašeho Wii Remote ovladaèe a jednoduše jej pustit do akce na kamarádovì konzoli Wii!

Pro opravdu autentický zážitek z klání svìtových šampiónù doporuèujeme pøipojit se online pomocí Nintendo Wi-Fi pøipojení a postavit své fotbalové umìní proti jiným svìtovým hráèùm. Kdo ví, až skonèí letošní pravý turnaj, bude tohle jediná šance jak získat svou pomstu.

Pokud vám neèekanì nezavolá manažer národní fotbalové reprezentace, je tohle vaše jediná šance, jak se dostat pøímo do vøavy letošního Svìtového poháru. Puste se proto s chutí do 2010 FIFA World Cup South Africa pro Wii. Vaše zemì na vás spoléhá!

• Zažijte ty pravé souboje v 2010 FIFA World Cup South Africa, vyberte si svùj tým a doveïte je až k absolutnímu vrcholu.

• Unikátní ztvárnìní probere drama Svìtového poháru k životu pøímo u vás doma díky autentickým stadionùm, konfetám a ohòostrojùm.

• Reprezentujte svou zemi online pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení nebo si vytvoøte svùj vysnìný hvìzdný tým, který mùžete uložit na Wii Remote ovladaè a jednoduše si tak s ním zahrát tøeba u kamaráda doma!