Ace Attorney Apollo Justice

Hráè se stává zaèínajícím obhájcem jménem Apollo Justice, sbírá dùkazy a pouští se do žalobce Klaviera Gavina a jeho nedùvìryhodných obìtí, aby prokázal nevinu svých klientù. Apollovi pomáhá záhadná kouzelnice Trucy a rady jeho uèitele Kristopha Gavina.

Apollo Justice je možná mladý a nezkušený, ale neocenitelnými výhodami v soudní síni je jeho drzé vystupování, vášeò a jeho unikátní schopnost odhalit lži obìtí pozorováním jejich chování a pohybù.

Hra nabízí:

 • Zcela nový titul série, který byl jako první vyvinut speciálnì pro Nintendo DS.
 • Dvì odlišné èásti náplnì hry:
  • Vyšetøovací fáze – prùzkum zloèinecké scény, rozhovory se svìdky a sbírání dùkazù, které použijete u soudu
  • Soudní fáze – pøedstavení zjištìní z vyšetøování, která vám pomohou s pøípadem, vyslechnutí svìdectví a výslech svìdkù
 • Rozlièné postavy:
  • Apollo Justice: nová hlavní postava, která uvádí sérii do nové kapitoly
  • Klavier Gavin: kromì toho, že je hlavním žalobcem, je Klavier také hlavním zpìvákem velice úspìšné rockové kapely Gavinners a své hvìzdné pøedpoklady pøenáší i do soudní sínì
  • Kristoph Gavin: nejskvìlejší postava u soudního dvora a zároveò Apollùv uèitel. Jeho chladné uvažování znamená, že klienti se vždy doèkají té nejlepší obhajoby
  • Trucy: záhadná kouzelnice Trucy zaèala spolupracovat s Apollem hned pøi první pøíležitosti
 • Prostøedí na dotykové obrazovce provede hráèe celou hrou
 • Mikrofon mùže být použit pro zvolání „Objection!“ (Námitka!) a „Hold it!“ (Zadržte!) pøi výslechu svìdkù