Asphalt: Urban GT

Asphalt Urban GT na DS kombinuje výhody simulace a arkádového závodìní. Jako hráè se zde stanete pilotem licencovaného vozového parku a budete brázdit ulice na tratích celého svìta.

Klíèem k úspìchu je porážení vašich soupeøù, získávání penìz a poté kupování dalších aut nebo vylepšování stávajících vozù. Asphalt Urban GT je vhodná volba jak pro nadšené sportovní tak ryze závodní fanoušky.

Klíèové prvky:

– pøes 20 licencovaných vozù. Doèkáte se nejznámìjších a nejrespektovanìjších závodních vozù, vèetnì takových znaèek jako je Lamborghini, Jaguar, Hummer, VW, Audi ad.

– osm tratí inspirovaných skuteènými lokacemi. Pøipravte se na závodìní skrze známé ulice New York City, Miami, Paøíže a Tokia.

Duální obrazovka, duální pøístup:

Hráèi mohou významnì profitovat z výhody sledování svého postupu na spodním displeji. Mùžete tak sledovat své oponenty a odhadnout, kdy je možné zariskovat a kdy je naopak dobré ubrat plyn.

Vylepšování vozù:

Asphalt Urban GT nabízí pøes tøicet možností, kterak vylepšit parametry vašeho vozu.

Grafické zpracování a hratelnost:

Vynikající grafický engine je ještì dále umocnìn realistickými zvuky a hudební kulisou, která vhodnì dokresluje celkový dojem z mìstských scenérií. Závody nabízejí celkem pìt herních režimù se tøemi možnými kamerovými pohledy a dynamickou opakovaèkou pro hlubší prožitek ze závodìní.

Multiplayer:

Na závodìní mùže participovat ètveøice hráèù, kteøí zde mají ètyøi speciální multiplayerové módy.
Single Race – v nìmž se utkávají jako pilot proti pilotovi.
Championship – kde se však na jakékoliv vybrané trati jedou závody postupnì.
Cop Chase – ve kterém se navzájem nahánìjí dva hráèi. Jeden musí ve vymezeném èasovém limitu (pìt sekund) chytit toho druhého!