Battle of the Bands

Hra Battle of the Bands je vùbec první podobnou hrou pro Wii. Hráèùm umožòuje dokonèit ji se svým oblíbeným hudebním stylem. Hra obsahuje jak mód versus pro dva hráèe, tak i kampaò pro jednoho hráèe, kde se vtìlíte do role jedné z jedenácti kapel, které se snaží porazit odporného velkého bosse pana Honga a pøevzít kontrolu nad vzdáleným mìstem New Cadenza. Hra pøináší inovativní koncept „zmìn hudby“, pøièemž se hráè snaží vyhrát ovládáním stylu hudby, kterou slyší oba hráèi. Když v bitvì pøijde øada na soupeøe, zmìní se styl hudby také. Hra obsahuje 30 klasických a moderních hudebních hitù z posledních ètyø desetiletí, pøièemž všechny byly nahrány v pìti rùzných stylech (rockový, funky/hip-hop, country, latinskoamerický, pochodový), což znamená 150 unikátních nahrávek.