Boom Street

O høe:
Boom Street je multiplayerovou hrou pro Wii pøedstavující interaktivní deskovou hru pro celou rodinu, která je zamìøená na finanèní gramotnost. Hráním této hry si tak mùžete osvojit základní principy správného nakládání s penìzi.

Cílem této hry je velice jednoduchý – zbohatnout rychleji než vaši spoluhráèi. To se mùže stát mixem výhodných nákupù nemovitosti, inteligentními investicemi a obchodem s akciemi. V prùbìhu toho, jak svou figurku pohybujete po herní desce, kupujete jednotlivá políèka a pomalu si stavíte své malé realitní impérium. Navíc získáváte symboly, které si mùžete nechat v bance vymìnit za hotovost, èímž získáváte další zdroje pro investice.

Pravidelnì budete získávat pøíjmy ze svých úspìšných investic, dividendy z akcií a každé kolo je možnost, že si nìkterý z hráèù stoupne na vaše políèko, což vìtšinou znamená, že vám musí zaplatit za nájem ve vaši nemovitosti.

Hratelnost:
Boom Street mùžete hrát buï sami anebo až se tøemi dalšími hráèi. Pokaždé vám však postaèí pouhý jeden Wii Remote, se kterým zvládne ovládání hry naprosto každý. A díky tomu, že Boom Street obsahuje nìkolik tematických herních desek, které jsou vytvoøené podle populárních scén ze známých her a více jak dvacet postavièek ze svìta Houbového království (Mario, Luigi, Peach, Bowser a další) a z her Dragon Quest (od Square-Enix, vývojáøe této hry) pøilákáte ke høe i mladší hráèe. Tím máte jedineènou možnost seznámit se svìtem penìz také své dìti v útlém vìku.

Hrát mùžete ve dvou stupních obtížnosti, které zastupují herní módy. V tzv. jednoduchém módu se nauèíte základùm obchodního svìta. Naopak tzv. standartní mód umožòuje hráèùm vymýšlet a využívat rafinované strategie vè. manipulace burzy.

Online multiplayer:
V pøípadì, že nenaleznete spoluhráèe, mùžete využít také funkce online multiplayeru prostøednictvím internetové služby Nintendo Wi-Fi Connection, kdy mùžete hrát s hráèi z celého svìta. Takže urèitì vždy spoluhráèe naleznete.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote