Broken Sword: The Shadow of the Templars

Broken Sword: Shadow of the Templars – The Director’s Cut zaèíná pro hráèe ovládáním šarmantní paøížské foto-žurnalistky Nicole Collard, která byla svìdkem brutální a dìsivé vraždy jednoho z nejbohatších a nejvlivnìjších státníkù Paøíže. Bìhem jejího pátrání, které nabízí exkluzivní nové lokace, se seznámí Nicole s pøívìtivým Amerièanem Georgem Stobbartem, který se bezdìènì pøiplet k neblahé a krvavé krádeži starovìkého rukopisu. Spoleènì jsou vtaženi do hrozného spiknutí, jehož koøeny sahají až k dávno zapomenuté støedovìké legendì.