Catz 2006

Catz je simulace hry s mazlíèky, která umožòuje majiteli zvolit si jméno, trénovat a hrát si s roztomilými koátky. Hráè pøijímá zdomácnìlé koèièky a snaží se zasloužit si jejich lásku a oddanost tím, že je bude krmit, starat se o nì a hrát si s nimi.