Destroy All Humans 3: Big Willy Unleased

Ovládejte Crypta na jeho cestì v prostøedí 70tých let, kdy rozpoutává masivní destrukci svýma nohama, za použití svého UFO, a poprvé i ve velkém mechanickém Willym. Originální pøíbìh hry Destroy All Humans! Big Willy Unleashed provede hráèe celým svìtem a zesmìšòuje charakteristické znaky funky desetiletí 70tých let. Na lidstvo a jiné nepøátele vyrukujete s devastujícím arzenálem zbraní a mentálních schopností nebo vystoupejte ve svém UFO do oblak a rozpoutejte masivní destrukci ze vzduchu. V prùbìhu 30 misí pøíbìhu a 30 volných misích svobodnì niète 5 invazních míst a to ve tøech módech – Crypto, UFO a Mechanický Velký Willy.

Hra nabízí:

  • VELKÝ WILLY – Prototyp maskota fast food restaurace – VELKÝ WILLY mùže svou ohromnou silou nièit tanky nebo budovy, za použití uklidòování prasknout mozek èlovìka nebo spálit cíl svým laserovým okem.
  • Vysokojakostní destrukce – Pohybujte nebo niète vše ve virtuálním svìtì: svýma nohama, ze vzduchu (UFO) nebo za použití svého gigantického mechanického VELKÉHO WILLYHO.
  • Otevøený svìt – Prozkoumejte 5 otevøených prostøedí a projdìte rozlièné mise pøíbìhu a postranní mise, nebo niète cokoliv v dohledu ve volné høe.
  • Módy multiplayeru – HA! Big Willy Unleashed obsahuje zcela nové módy multiplayeru.