Diddy Kong Racing

Kouzelník Wizpig zkouší tyranizovat mírumilovné obyvatele ostrova Timber. Hráèi se tedy musí vrhnout spoleènì s Diddy Kongem a jeho dvìma kamarády, Dixie Kongem a Tiny Kongem, do dobrodružného závodu, jehož úèelem je dát Wizpigovi poøádnì pøes rypák. Dopravní prostøedek si mohou hráèi vybrat podle svých pøedstav – motokáru, vznášedlo nebo letadlo, které je navíc možné vylepšit získáním tuningových souèástek. Na více než 20 omšelých i sytì barevných 3D tratích se ukáže, zda je možné zahnat z ostrova Wizpiga i jeho prohnanou opièí bandu.

Pomocí dotekové obrazovky mohou fanoušci Nintenda DS vtisknout høe svou vlastní osobní znaèku: Je totiž možné vytvoøit si vlastní závodní dráhu nebo individuální herní symboly a reklamní tabule podél závodní dráhy. Pøes mikrofon lze dokonce pøijímat nìjaké zvukové efekty, která potom pravidelnì zazní u urèitých akcí.

Diddy Kong Racing nabízí fanouškùm øadu módù pro jednoho i více hráèù. Nejdøíve budou hráèi závodit v Dobrodružném módu na pìti rozdílných herních svìtech. Pøitom bude jejich úkolem sbírat balóny, se kterými si odemknou nové herní oblasti a nakonec snad zúètují i s velezlosynem Wizpigem. Kromì toho budou muset sesbírat co nejvíce mincí umístìných na kraji cesty, protože díky nim mohou modernizovat své vozítko nebo si poøídit další pomocné prostøedky.

Pokud se hráè necítí pøipravený na na závodìní, mùže navštívat Tréninkový mód pro jednoho hráèe. Zde mùže nejenom trénovat rùzné závodní triky, ale také vyzvat na zápas virtuální, poèítaèem øízené protivníky nebo zkusit závod na èas a vytvoøit nový rekord. A kromì toho zde mùže volnì hrát další veselé úkoly.

Jedním z nejvýznamnìjších doplòkù oproti originálu je ovšem Multiplayer mód. Hráèi mohou pozvat na závod nejenom kamarády ze stejného místa, ale prostøednictvím Nintendo Wi-Fi Connection také prakticky jakéhokoli vlastníka Nintenda DS na celém svìte. Pøi osobním setkání mùže proti sobì soupeøit až osm kamarádù v nìkolika herních módech: Jednotlivý závod, Závod v tropech, Bitevní kurzy, Plaketový flám a Závod na pøání. Pøes Wi-Fi mùže každý vyzvat až šest protivníkù ze všech zemí a to v módu Jednotlivý závod, Bitevní kurs a Závod v tropech.