Dogz 2006

Vyberte si své oblíbené štìòátko z bohaté nabídky plemen a ras, starejte se o nìj a hrajte si s ním v této nové simulaci štìnìèího života.

Hra nabízí:
– Hra plnì využívá dotekovou obrazovku a rozeznávání hlasu Nintenda DS a umožòujte vám tak cítit se více ve spojení se štìòátkem.
– Využívejte dotekovou obrazovku k pochvalám a starání se o své štìnì.
– Používejte svùj hlas k trénování. Štìnì rozezná hlasový pøíkaz a zareaguje.
– Dvojitá obrazovka vám umožní vidìt, co pes dìlá, i když není ve stejné místnosti. Pes pøijde, pokud ho zavoláte.
– Uložte si ruènì kreslený obrázkový deník vašeho života se štìnìtem.
– Naaranžujte a vybavte svùj pokoj rùznými pøedmìty.