Dr. Kawashima’s Brain Training

Pokud se vám nìkdo bude snažit pøedstavit nový produkt, jehož náplní je stimulace mozku, procvièování logického myšlení a dlouhodobé pamìti, pravdìpodobnì budete ponìkud skeptiètí. Obzvláštì pak v pøípadì, když se bude jednat o poèítaèovou hru a cesta za mentální svìžestí by vás mìla stát pouze nìkolik minut volného èasu dennì. Je však na èase tento opatrný postoj zásadním zpùsobem pøehodnotit – spoleènost Nintendo pøichází na evropský trh s titulem „Dr. Kawashima’s Brain Training: How Old Is Your Brain?“. Své mozkové závity budete moci protáèet již od 9.èervna!

Od loòské premiéry v Japonsku se titulu „Dr. Kawashima’s Brain Training: How Old Is Your Brain?“ prodalo témìø 1,4 milionu kusù a i nyní „Brain Training“ okupuje pøední místa prodejních žebøíèkù.

Dr. Ryuta Kawashima je renomovaným uznávaným japonským odborníkem v oboru neurologie, který vyvinul sérii rychlých cvièení urèených k posílení funkcí mozku. Tato cvièení se stala pøedlohou originálnímu titulu urèenému pro Nintendo DS – oproti konkurenèním herním platformám tak tento systém získává mocný triumf: duševnì zdravé a potentní hráèe! Všechna cvièení jsou velmi srozumitelná a snadno pøístupná komukoliv – nejen zkušeným a protøelým herním fanouškùm. Staèí pár minut dennì a na vlastní oèi se budete moci pøesvìdèit, jaký vliv na váš mozek tento pozoruhodný herní poèin má!

Program nejprve hráèi pøedloží sérii úkonù jako napøíklad jednoduché poèetní operace èi zapamatování nìkolika slov. Na základì rychlosti, pøesnosti a správnosti s jakou jsou tyto úkoly splnìny je pak hráè ohodnocen body ve formì „stáøí mozku“. V okamžiku kdy se tato hodnota ustálí, program sám vytvoøí sérii individuálních denních cvièení sestávající z matematických doplòovaèek a sekvencí procvièujících pamì s cílem zlepšit dosažené bodové skóre a tím snížit „stáøí mozku“. Ve høe je zabudován jednoduchý kalendáø umožòující hráèùm sledovat jejich postup a zaznamenávat všechny rekordy. S dosaženými úspìchy se postupem èasu hráèùm otevøe pøístup k dalším testùm a cvièením. Všechna cvièení obsažená v titulu „Dr. Kawashima’s Brain Training“ jsou založena na jednoduchých a srozumitelných matematických, kognitivních a jazykových principech. Dokud se sami nepøesvìdèíte jak snadné to ve skuteènosti je, neuvìøíte! Vedle zmínìných cvièení pro posílení mozkové èinnosti je navíc souèástí hry i vydaøené zpracování oblíbené „doplòovací“ kratochvíle Sudoku s podporou ovládání dotykovým perem.

Pro pohodlné provádìní všech cvièení musí hráèi držet Nintendo DS jako otevøenou knihu – na levé stranì (tedy na jinak „horním“ displeji) jsou zobrazována zadání a instrukce, pravá èást (dotykový spodní displej) slouží k jejich øešení. Ovládání dotykovým perem umožòuje snadné a intuitivní psaní odpovìdí pøímo na obrazovku. Díky zabudovanému mikrofonu s funkcí rozpoznávání hlasu tak v nìkterých cvièeních zapojíte další smysl!

Pokud už máte pocit, že èinnost vašeho mozku snese srovnání s vašimi pøáteli, není nic snazšího než vzájemnì pomìøit síly! Skrze bezdrátový adaptér zabudovaný v Nintendu DS se mùže do lítých matematických závodù zapojit až šestnáct hráèù souèasnì. Navíc pøitom není nutné, aby každý z nich vlastnil svou vlastní herní kazetu – postaèí vám pouze jedna!

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.