Drawn to Life: Spongebob Squarepants Edition

Sponge Bob a Patrick narazili na magické pero, které pøivede vše, co nakreslí, k životu. Naneštìstí SpongeBob nakreslil zlého „DoodleBoba“, který se pera zmocnil a s jeho pomocí zpùsobil zkázu v celém Bikini Bottom. Hráèi kreslí svého vlastního unikátního hrdinu, který má moc porazit DoodleBobovi nièemné kresby a zachránit SpongeBoba a jeho pøátele.

Hra nabízí:

  • Vytvoøte si svou vlastní postavu a zaplòte svìt svými kresbami.
  • Kreslete, upravujte a zaøizujte si svùj vlastní domov v Bikini Bottom.
  • Hrajte proti pøátelùm ve skvìlém Versus módu pro dva hráèe.
  • Bìhem hry bojujte s nepøáteli, gumujte a pøekreslujte je.
  • Více než 20 úrovní, pøièemž v každé na vás èekají specifické úkoly.