EA Sports Active

Pøedstavujeme vám EA SPORTS Active exkluzivnì pro Wii. Hra je vytvoøena ve spolupráci s experty na fitness. EA SPORTS Active pøináší zábavu, lehce nauèitelná cvièení a aktivity s ohledem na životní styl západního svìta, která mùžete provádìt se svou rodinou a pøáteli v pohodlí vašeho obývacího pokoje. Je to jako mít svého osobního trenéra, díky kterému se budete za pouhých 20 minut dennì cítit mnohem lépe.

EA SPORTS Active sleduje vaše pohyby na obrazovce a reaguje na vaší èinnost v reálném èase. Wii sleduje pohyby horní i dolní poloviny vašeho tìla a díky speciálnì navržené kapse pro upevnìní na nohu tak zažijete naprosto novou zkušenost z ovládání Wii.

Puste se do 30-ti denního programu a použijte jeho strukturu jako mapu, která vás dovede ke splnìní vašich cílù. Váš trenér bude ústøedním bodem vašeho zážitku a každý den pro vás vytvoøí nové 20-ti minutové cvièení. Poskytne vám pøesné instrukce, motivuje vás a také váš povzbudí.

EA SPORTS Active obsahuje mnoho rùzných aktivit, které jsou zamìøeny na horní a dolní polovinu tìla a také na kardiovaskulární systém. Každé denní cvièení bude jiné, než to poslední, a postupnì se bude zvyšovat jejich intenzita. Ve vlastním módu cvièení mùžete urèit délku cvièení podle toho, kolik máte èasu, èást tìla, na kterou má být cvièení zamìøeno, a ze 20-ti rùzných cvièení si najít to, které se vám bude líbit nejvíce – a v reálném èase uvidíte, kolik kalorií spalujete.

Hra nabízí:

  • Aktivní cvièení, které je zábavné a jednoduché
  • Výhoda trenéra v krabièce
  • 30-ti denní program
  • Nový zpùsob hraní
  • Zlepšete svou kondici s pøáteli a rodinou
  • Cviète podle sebe
  • Wii Balance Board