Elements of Dectruction

Nìkteøí lidé pøedpovídají poèasí. Vy jej nyní mùžete tvoøit. Použijte Matku Pøírodu pro tvoøení, ovládání, nièení a tvrdou pomstu za využití úžasných sil pøírody, které máte k dispozici.

Hra nabízí:

  • Odfouknìte budovy, sešlete bouølivé požáry a nièivé blesky a zpùsobte tak paseku v mìstech, velkomìstech a na venkovì!
  • Rozpoutejte bouøe, tornáda, zemìtøesení a mnoho dalších pøírodních sil. Použijte svého dùvtipu, nebo budete zastaveni nepøáteli, kteøí se snaží poèasí spoutat a zastavit vás.
  • Utkejte se v souboji o dominanci s až tøemi dalšími hráèi ve dvou multiplayerových módech s rychlou akcí – Race a Tug of War.