Guitar Hero On Tour

Ète snad tyto øádky nìkdo, kdo by alespoò na krátký okamžik nezatoužil stát se slavnou rockovou hvìzdou? Obletovanou fanoušky, bulvárním i seriózním tiskem a odvážnì se vydávající do záøících svìtel barevných reflektorù a oblak umìlého kouøe? Pro všechny, kteøí z jakéhokoliv dùvodu nestihly tento sen realizovat ve skuteènost, je tu lákavé øešení. Namísto elektrické kytary staèí popadnout Nintendo DS a vydat se na virtuální cestu vzrušujícím svìtem hudebního showbyznysu! „Kapesní“ provedení oblíbené hudební série Guitar Hero nabízí stejnì jako „veliké“ verze strhující simulaci pùsobivých kytarových riffù, množství legendárních skladeb (a to nejen z žánru rocku) a samozøejmì i možnost multiplayeru. Ten poèítá jak s kooperativním, tak i exhibièním „versus“ režimem. Zatímco Wii verze nabízí stylový ovladaè ve tvaru elektrické kytary, zde je použita unikátní periferie, která se zasune do GBA portu Nintenda DS a vydaøenì zastává funkci ètveøice kytarových pražcù. Což je sice o jeden ménì, než u Wii, ale na poøádnou porci øízného rock’n’rollu to bohatì staèí!

Hra nabízí:

  • Guitar Hero: On Tour se drží jednoduché hratelnosti a hráèùm pøináší skvìlý zážitek a už se vydají kamkoliv. Hráèi budou využívat Guitar Hero pick-stylus na dotykové obrazovce, aby zahráli své oblíbené melodie a zanechali svùj rock and rollový odkaz v kariérním módu.
  • Fanoušci se také mohou spojit a hrát v co-op módu za využití místní bezdrátové sítì, nebo se spolu utkat v kytarovém duelu s novým využitím unikátních DS nástrojù. Hráèi napøíklad musí fouknout do mikrofonu, aby uhasili pyrotechnické efekty, které se vymknou kontrole, nebo použít dotykovou obrazovku pro rozdávání autogramù fanouškùm.
  • Hra obsahuje pìt nových odemknutelných míst, hráèi si mohou hru upravit zvolením barvy své kytary, volbou jedné ze šesti postav, z nichž dvì jsou nové a vytvoøené exkluzivnì pro Guitar Hero: On Tour, a výbìrem z mnoha stylù oblékání kytaristy.