Jam Sessions

Hráèi budou tvrdì rockovat nebo jen lehce brnkat na struny na spodní obrazovce Nintenda DS a budou tak vytváøet autentický zvuk, digitálnì remasterovaný ze skuteèné akustické kytary. Jednoduchý interface hráèe provede rùznými módy, jako napøíklad Mód vystoupení (Perfomance Mode), kdy budou moci zpívat a hrát spoleènì s nejlepšími umìlci døívìjška i souèasnosti, Mód volné hry (Free-Play Mode), kdy hráèi mohou hrát cokoliv si vyberou a Mód tutoriálu (Tutorial Mode), kde se nováèci nauèí, jak hrát na kytaru bez toho, aby museli platit za vyuèovací hodiny.

Jedna z nejpøesvìdèivìjších záležitostí je možnost nahrát si, co jste odehráli, a znovu si své dílo pøehrát a udìlat tedy Jam Session virtuální záznamník pro hráèe, kteøí v nìm budou moci kdykoliv a kdekoliv psát, hrát a ukládat svou hudbu. Pøenosnost DS systému dìlá z Jam Sessions kompletní zábavní koncertní systém na cesty, který je perfektní na párty a jiné spoleèenské akce – jednoduše pøipojte pøes vstup pro sluchátka pár externích reproduktorù a staòte se rockovou hvìzdou!