Jambo Safari

Nové Jambo Safari vám umožní opìt hrát roli jednoho ze ètyø rangerù v safari parku, ale tentokrát jsou plnì pøizpùsobitelní. S koneèným cílem stát se plnì kvalifikovaným rangerem, hráèi musí pøijmout velmi rychlé výzvy a záchranné mise rozmanitou krajinou rozlehlých afrických plání.

  • Zaujmìte roli rangera afrcikého safari parku. Vydejte se ve vozidle na záchranu volnì žijících zvíøat lasem.
  • Starejte se o své zvíøe a stopujte ho po tom co bylo propuštìno z ohrady.
  • Úèastnìte se misí za záchranu zvíøat a turistických okružních jízd.
  • Rozsáhlé úrovnì pøizpùsobení, vèetnì postav, kostýmù, pøedmìtù a upgradù vozidla pøi pokroku ve høe.
  • Prozkoumejte více jak tøi exotická místa v mnoha úrovních.
  • Monitorujte propuštìná zvíøata podle jejich pozice na mapì v reálném èase a kontrolujte statistiky jejich zdravotního stavu.