Kororinpa

Kdo zná správný trik, jak se dokutálet ven? Tato otázka napadá hráèe v této zmatené „høe zruènosti“ pro Wii velmi èasto. Nebo vše závisí na tom, aby se Wii Remote otáèel a obracel co možná nejzruènìji a hráè tak mohl provést kulièky zmateným bludištìm. Pøi hraní nebude nutné maèkat navíc žádné knoflíky, hráè bude øídit virtuální kulièky sám prostøednictvím pohybových senzorù Wii Remote.

Každý z více než 50 labyrintù v této høe je animován v 3D formátu. Hráèi se mohou otáèet o 180 stupòù do každého požadovaného smìru a pokud je to nutné, mohou se dokonce postavit na hlavu. Virtuální kulièky se pøitom chovají jako v reálném svìtì a sledují tedy zemskou pøitažlivost podle toho, kam se naklání ovladaè. Pøitom je dùležitá citlivost, nebo pokud bude hráè reagovat pøíliš hekticky, odhodí kulièky prudce do autu a sám se posune zpátky na start.

Tak obtížné úkoly a tak jednoduché je zacházení. S touto hrou si pøijde na své každý bez dlouhého vysvìtlování. Pøirozenì jsou klidná ruka a vycvièené oko nápomocné, aby se kulièky neustále držely ve správných kolejích. Navíc musí hráèi sbírat èervené krystaly, s nimiž se v cíli otevøe brána do dalšího labyrintu. A mimoto musí hledat i zelené krystaly, se kterými bude moci volnì hrát ukryté herní úrovnì, které sami o sobì vyžadují zruèného žongléra.

Pokud si chce hráè porovnat své žonglérské umìní a zjistit, zda už je na mistrovské úrovni, mùže soupeøit se svým kamarádem. Pøitom používá jeden hráè Wii Remote a druhý Nunchuku ovladaè. V multiplayer módu pak bude zobrazení na obrazovce vertikálnì nebo horizontálnì rozdìleno. Výhercem se stane ten, kdo jako první projde labyrintem a sesbírá pøitom všechny èervené krystaly.

Labyrinty i kulièky budou navíc neustále pøekvapovat svou vtipnou grafikou. Každý herní svìt má svou vlastní hudbu a nabízí speciální pøekážky a požadavky. A aby toho nebylo málo, mají kulièky samy o sobì zcela rozdílné vlastnosti, které musí být zohlednìny pøi høe. Nìkdy reagují okamžitì, nìkdy zpomalenì, kutálí se rùznì rychle nebo je chování pøi nárazu vždy odlišnì. Výbìr správné kulièky je tedy dùležitý a èím dále hráè v Kororinpì dojde, tím více druhù má k dispozici, napø. kutálející se berušky, koèky, tuèòáci, vodní melouny nebo prasata.

Zkrátka Kororinpa je zmatená zábava, ve které se perfektnì využívají nové možnosti Wii.