Kung Fu Panda: Legendary Warrior

Kung Fu Panda: Legendary Warriors vezme fanoušky za staronovým dìsivým kung-fu dobrodružstvím. Hráèi pøevezmou roli Po, Draèího bojovníka, Tygøice, Opice nebo Mistra Shifu, a budou muset bojovat s Tai Lungem, který chce chytit Pìtku a využít jejich „chi“ energii. Hra umožòuje hráèùm odkrýt akrobatické kung-fu pohyby za pomoci Wii Remote a nunchaku, které využijí pøi sekání, výkopech a skocích pøes hordy protihráèù a navigování pøes zrádné pøekážky v epické bitvì, ve které se snaží zbavit údolí veškeré zlé síly.

Hra nabízí:

  • Rozpoutejte dìsivé kung-fu pohyby pomocí jednoduchých gest a pohybù – s Wii Remote a nunchakem budete pøedvádìt akrobatické „skokové“ útoky proti mnoha nepøátelùm a uvolòovat mocné chi-útoky nakreslením symbolu na obrazovce.
  • Bojujte s kamarádem v kooperaèním nebo versus módu – druhý hráè se mùže pøipojit v pøíbìhovém módu kdykoli bìhem hraní, což umožní pøátelùm bojovat spoleènì proti nepøátelùm a získat výhodu v závìreèné bitvì s Tai Lungem. Kromì toho mohou až ètyøi hráèi najednou bojovat v rùzných bojových arénách.
  • Hrajte s vašimi oblíbenými postavami z Kung Fu Panda – nauète se využívat jedineèné schopnosti a dovednosti Po, Tygøice, Opice i mistra Shifu v akènì balené cestì za ochranou míru v Údolí pøed Tai Lungem a jeho pøisluhovaèi. Jakmile je jednou hra dokonèena, odemkne se vám více než 16 charakterù pro multiplayerové boje.
  • Uvolnìte nové hratelné postavy díky spojení DS a Wii verze – Hra podporuje provázanost mezi Wii a DS a umožòuje hráèùm využít DS k odemknutí multiplayerového obsahu na jakémkoli Wii ke sdílení zkušeností a vzrušení s pøáteli.
  • Zažijte humor a vzrušení z Kung Fu Panda – Fanoušci navštíví opìt bujarý svìt Kung Fu Pandy a budou zažívat nové situace a rychlé bláznivé dialogy, až se støetnou znovu s domácími nepøáteli.