Last Window: The Secret of Cape West

Prolog

Kyle Hyde je bývalým policistou 89. Policejního revíru mìsta New York. Jeho život se pøevrátil vzhùru nohama v den, kdy se svým parákem a zároveò nejlepším pøítelem infiltrovali zloèineckou bandu, aby Kyle následnì zjistil, že je Bradley zásoboval informacemi od policie.

Konfrontace v pøístavu nedopadla dobøe. Padla støela, Bradley upadl do moøe a stal se nezvìstným. Kyle se posléze vzdal svého odznaku, odstìhoval se do Los Angeles a zaèal pracovat pro firmu Red Crown, aby o tøi roky pozdìji na služební cestì narazil v Hotelu Dusk na pravdu o Bradley.

O rok po této, pro Kyla, zdrcující události dostává další zakázku, která ho zavede zpìt do jeho minulosti. Dostal za úkol nalézt ve starém obytném, bývalým hotelem, který èeká tak akorát na své zbourání, pøedmìt zvaný Scarlet Star a oèividnì to není jediné, co lze v tomto domì nalézt.

Zdá se, že se v patrech a obyvatelích tohoto domu skrývají tajemství, které vedou až k záhadnému úmrtí Kylova otce.

Adventura nebo román?

Vývojáøi Last Window: Secret of Cape West rádi oznaèují jako interaktivní román, ale prakticky se jedná o pøíbìhovì bohatou point & click adventury s dech beroucí atmosférou, která vás chytne a nepustí. Stejnì jako dobrá knížka. Pøistoupíme-li na pøirovnání vývojáøského studia, máme pøed sebou originální kriminálku, možná thriller.

Ovládání

Last Window: Secret of Cape West se hraje jinak než vìtšina her. Své Nintendo DS držíte na výšku pouze v jedné ruce, podobnì jako by jste drželi knihu. V druhé ruce pak držíte stylus, kterým po dotykovém displeji ovládáte veškeré dìní. Pohybujete se po lokacích, interagujete s pøedmìty, sledujete stopy a mluvíte s obyvateli domu. A právì obyvatelé tohoto domu se stanou vašim nejcennìjším zdrojem informací, protože každý skrývá nìjaké to tajemství. Mùžete pøitom užívat pøedmìtù a postavy vystavit tlaku, ale pozor, aby jste pak rychle neskonèili.

Hra je rozdìlena na kapitoly, pøièemž po dokonèení každé z nich se vám odemkne celé pøedchozí dìní v podobì elektronické knihy.

Audiovizuální stránka

Titul se pøedvádí ve zcela jiném grafickém kabátku než jste zvyklí od jiných her. Vše je drženo v ponìkud pochmurných barvách, postavy ruènì animované a èernobílé, navíc vyhlížející jako by jste je vystøihli z papíru. Za to okolí a pøedmìty jsou ztvárnìny jako 3D objekty. Dùležité zvraty jsou zpracovány ve formì krátkých videí a herní soundtrack k celému dílu sedí jako pìst na oko. Celý audiovizuální kabátek nejvíce pøipomíná film noir.

Vývojáø

Last Window: Secret of Cape West je nepøímým pokraèování hry Hotel Dusk: Room 215, která vyšla rovnìž pro Nintendo DS. Vývojáøské studio Cing kromì toho stojí i za tituly Another Code: Two Memories pro Nintendo DS, jeho pokraèování Another Code R: A Journey into Lost Memories pro Wii a také za titulem Little Kings Story, které vyšlo rovnìž na Wiièku.

minimální požadavky:
Nintendo DS