Mario Power Tennis

Mario Power Tennis je druhým titulem "New Play Control" – oblíbený Mario Power Tennis pøichází z GameCube pøepracovaný tak, aby využil možnosti nového ovládání Wii. Tato nová hra umožòuje vybrat si z mnoha postav ze sérií Mario a hráèi mohu hrát buï klasický tenis, nebo na tenis zamìøené minihry. Mód turnaje se hraje jak v singlech tak ve ètyøhøe a umožòuje zpøístupnit mnoho nových postav, extra miniher a kurtù a také ještì nároènìjší Turnaj hvìzd.

Nový zpùsob ovládání vám umožní provádìt rùzné údery švihnutím ovladaèem Wii Remote v pøíslušném smìru, pøièemž je využito ovládání Wii citlivého na pohyb. Hráè nyní mùže zvýšit sílu svého úderu vyèkáním na naplnìní ukazatele a udeøením do míèku v posledním možném okamžiku. Hra nabízí rùzné úrovnì ovládání podle schopností hráèe.

Hra nabízí:

  • Nové ovládání hry vám umožòuje využívat rùzné údery jednoduchým švihnutím ovladaèem Wii Remote.
  • Váš hráè nyní mùže zvýšit sílu svého úderu vyèkáním na naplnìní ukazatele a udeøením do míèku v posledním možném okamžiku.
  • Hra nabízí 4 úrovnì ovládání – jednoduchou, støední, pokroèilou a obtížnou.