Metroid Prime: Hunters

Je zpìt. Odhodlanìjší, v té nejlepší kondici a svým nepøátelùm nebezpeènìjší než kdykoliv pøedtím. Kdo? Pøeci Samus – hlavní hrdina nejnovìjšího pøírùstku do slovutné akèní série Metroid. Pøíbìh se tentokrát toèí okolo kdysi vyspìlé civilizace „Alimbic“, kterou všichni považovali za již dávno zaniklou. Vedení galaktické federace však zaznamenalo z míst, kde se v minulosti „Alimbic“ nacházela, podivnou sérii vysílaných signálù, a tak na prùzkum této oblasti vysílá nejlepšího z nejlepších.

V opancéøovaném Samusovì skafandru navštívíte mnoho atmosférických prostøedí a pøed hlavnì vašeho poèetného zbrojního arzenálu se postaví originální a nevypoèitatelní protivníci. Ovládání hry bezezbytku využívá bohatý potenciál, které Nintendo DS nabízí. Kromì mikrofonu využijete zejména dotykovou obrazovku a pokud jste se doposud nezbavili pøedsudku, že pro rychlou a pohodlnì ovládanou akèní záležitost z pohledu vlastních oèí musíte nutnì disponovat kombinací klávesnice a myši, pøipravte se na pøíjemné rozèarování.

Laserem. Blasterem. Hlasem.
Vedle mnoha dalších unikátních vlastností se Metroid Prime Hunters mùže pochlubit i jedním nezpochybnitelným prvenstvím. Jako vùbec první titul urèený pro Nintendo DS totiž nabízí možnost hlasové komunikace mezi jednotlivými hráèi soupeøícími v lítém multiplayeru! Revoluèní technologická inovace má zcela zásadní vliv na atmosféru – pøedstavte si, jak vìrni naší husitské tradici dìsíte a zaháníte na ústup své protivníky zpìvem osvìdèených hitù jako „Kdož sú boží bojovnící“!

Kdybys tak náhodou mìl pocit, že jsi na hordy vesmírného šmejdu sám…
Mechové cesty i pøátele zeleného údolí teï necháme stranou – spíše se podrobnìji zamìøíme na multiplayer. V první øadì je zde možnost pustit se do køížku s dalšími majiteli Nintenda DS, pøièemž si vystaèíte s jedinou herní kazetou (tzv. „single card game“). Zakladatel hry (který vlastní herní kazetu) vytvoøí hru, vybere arénu a další hráèi si od nìj stáhnou speciální verzi Metroidu. Ta obsahuje pouze jeden herní režim (Battle mode) a hráèi v nìm nemohou zmìnit postavu, za kterou budou bojovat. V pøípadì, že každý majitel Nintenda DS vlastní svou vlastní herní kazetu („multi card game“) se však možnosti prudce rozrùstají a na výbìr máte z následujících sedmi herních modù:

Battle – hráè, který v daném èasovém úseku dosáhne nejvìtšího poètu bodù se stává vítìzem.
Survival – na poèátku mají všichni hráèi urèitý poèet životù a na piedestalu vítìzù nakonec stane ten, komu se podaøí pøežít s jejich nejvyšším poètem.
Bounty – v tomto herním režimu budete sbírat vzácné artefakty, tzv. „Octolithy“. Kdo jich jako první nashromáždí požadované množství a podaøí se mu je dopravit na svou základnu, vyhrává!
Defender – boj o základnu. Kdo z hráèù nejdéle ubrání svou domovskou základnu pøed útoky nepøátel, stává se vítìzem.
Prime Hunter – Za anihilaci každého protivníka získá každý hráè body. Kdo jako první dosáhne požadovaného skóre, je v této multiplayerové disciplínì vítìzem.
Capture – Týmová akce spoèívající v bránìní vlastních a snahou o získání protivníkových Octolithù.
Nodes – Nabouráním se do poèítaèového systému protivníka získáváte body. Kdo jich na svém kontì nashromáždí pøed koncem hry nejvíce, vítìzí! V tomto herním režimu je navíc možno pøidat mezi „živé“ hráèe (není-li jich dostatek) i poèítaèem øízené bojovníky (tzv. „boty“). S nimi mùžete své hráèské dovednosti pilovat i v režimu hry pro jednoho hráèe!