Monster 4×4: Stunt Racer

Monster 4×4 Stunt Racer pøináší ještì vìtší kola, rychlejší auta a šílenìjší akrobatické kousky než první díl této klasické závodní hry pro Wii.

Monster 4×4 Stunt Racer pokraèuje tam kde jeho pøedchùdce Monster 4×4 World Circuit skonèil. Ale tentokrát pøináší opravdu zajímavý zvrat: úžasnou šanci jezdit po zdech! Hráèi mají možnost pøedvádìt rùzné akrobatické kousky a násobit tak své body v Akrobatickém módu. Také je tu Bojový mód kdy mùžete pomocí raket, granátù a bomb protivníkùm pìknì zatopit. A jaké by to byly závody Monster truckù kdyby se pod jejich koly nedalo rozdrtit pár aut, což je pøesnì to co dìláte v dalším z módù! A tohle vše si mùžete užít s rodinou èi kamarády pøi høe až ètyø hráèù na jedné obrazovce.

• Pro nejlepší zážitek ze hry doporuèujeme Wii Wheel!