My Pet Hotel

Snili jsi nìkdy o tom, že strávíte celý den se zvíøaty? Tento sen se vám mùže splnit ve høe My Pet Hotel.

Starejte se o psy, koèky, konì, poníky, králíky, papoušky a želvy. Krmte je, èistìte jejich pera, hrajte si s nimi, uète je triky, jezdìte na koòském høbetu po okolní krajinì a mnohem víc!

Na konci hry mùžete být dokonce zvoleni nejlepším hotelem pro zvíøecí miláèky na svìte, pokud se tedy této pøíležitosti chopíte.