Dragon Quest VI: Realms of Reverie

 

 

Dragon Quest VI: Realms of Reverie podtitulek toho dílu s poøadovým èíslem šest, je remakem hry, která svého èasu vyšla pro Super Nintendo (SNES) avšak nikdy pøedtím oficiálnì neopustila Japonsko. To znamená, že si nyní ve své verzi pro Nintendo DS odbýjí svoji (nejen) evropskou premiéru.

V roli hlavního hrdiny stojí hráè pøed úkolem porazit temného lorda démonù Mordara. Váš boj proti nìmu Vás zavede do dvou mystických svìtù, které musí prozkoumat, abyste odkryli tajemství, které je spojuje.

Bìhem Vaše cesty po cizích zemích a mìstech a snažíte se probojovat si cestu z propracovaných dungeonù, narazíte na nespoèet protivníkù, které na Vás zaútoèí bez pøedchozího varování. Hráèi musí mít neustále oèi na stopkách a pøesnì vìdìt co v dané situaci udìlat – jestli zaútoèit nebo se jen bránit, použít kouzlo nebo z boje utéci. Kdo je stateèný a vrhne se do souboje, získá vzácné zkušenostní body. Díky nim získáte vìtší sílu, nové schopnosti, užiteèné pomùcky, ale také peníze, za které si mùžete koupit zbranì a další výzbroj.

Postupem èasu si mùže hráè vybrat z mnoha charakterù, které jsou rozdìleny do devíti skupin: váleèníci, mistøi bojových umìní, mágové, knìží, taneèníci, zlodìji, obchodníci, tuláci nebo mistøi pøíšer. Každý charakter má sedm atributù, které urèují jeho bojové schopnosti: sílu, hbitost, výdrž, moudrost, útok, obranu a styl. Styl Vám napøíklad umožní lepší a vhodnìjší výbìr obleèení a výzbroje, díky èemu sem tam protivníka natolik pøekvapíte, že se vzdají døíve, než boj zaène.

Na rozdíl od Dragon Questu V, ve kterém hráèi mohli do svých øad pøijmout také pøíšery, narazíte nyní ve mìstech a dungeonech na slizové pøíšery, které Vám mohou v jiných bojem pomoci. Tyto charaktery však nemùžete kontrolovat. Rozhlídnout se doporuèujeme také v hospodách a v barech, ve kterých mùžete narazit na zábavné minihry.