Mario & Luigi: Bowsers Inside Story

Mario & Luigi Bowser Inside Story: – slavná Mario & Luigi série se vrací s další zábavnou akèní RPG hrou. Na poèátku hry se Mario a Luigi dostaví na poradu k princeznì Peach, která je zoufalá z pohlcení Houbového království tajemnou Metakorovou chorobou. Avšak prùbìh porady naruší zrádný Bowser, který díky vakuové houbì nasaje do svého nitra všechny úèastníky. Vaším úkolem bude se dostat ven z Bowserova tìla. K tomu Vám poslouží sérié útokù a také možnost ovládat Bowsera pomocí jeho nervù a svalù. Pøidejte se k Mario Bros. na jejich dalekých, ale tentokrát i širokých, cestách plných zábavy a akce. Narozdíl od pøedchozích dílù se bude Mario & Luigi Bowser Inside Story více vìnovat funkcím DS mikrofonu a dotykovému displeyi, což Vám zaruèí vìtší míru zábavy. Nyní nabízí 6 kategorií útoku v prùbìhu boje. Je pouze na Vás, kterým stylem budete bojovat.