Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team

Mohli jste je chytit, mohli jste je trénovat a mohli jste s nimi bojovat – ale nyní mùžete zjistit, co skuteènì znamená být Pokémonem!

Jednoho dne se hráè probudí a zjistí, že se zmìnil v Pokémona. Neví, jak se do zemì dostal ani jak se má vrátit do lidského svìta. Ale možná je tu dùvod pro jeho pøíchod. Zemì je znièená pøírodní katastrofou, takže se rozhodne vytvoøit záchranný tým spolu s dalšími Pokémony. Hráè se bìhem mnoha rozdílných misí setká s celou øadou dalších Pokémonù, zatímco se pokouší odhalit svùj pravý zámìr a osud. Strhující pøíbìh o dobrodružství, vykoupení a ze všeho nejvíce o pøátelství.

Hráèi si mohou vybrat, jakým Pokémonem se stanou, a potom zvolit další Pokémony, kteøí budou jeho partnery. Mùže se tak spøátelit s celou øadou Pokemonù, které lze pozdìji povolat do záchranného týmu. Tím, že na sebe hráè vezme podobu Pokémona, mùže hovoøit s ostatními Pokémony – poprvé s využitím poutavé grafiky umožòující øadu Pokémonských výrazù.

Hráèi sestaví záchranný tým s pøáteli Pokémonù, pøijímají rùzné mise a zkouší pomoci Pokémonùm z problémù. Dostanou se do mnoha dungeonù a je na nich, jakou strategii pøi cestì pøes jejich jednotlivá patra použijí. Rozvržení dungeonù je generováno náhodnì, takže pøedstavují vždy jinou výzvu. Strategie a myšlení jsou klíèem k jejich vyèištìní a k dokonèení mise.

Pokémon Mystery Dungeon obsahuje nový zpùsob zkontaktování se s ostatními hráèi na celém svìtì. Pokud hráèùv tým prohrává bitvu a zùstane uvìznìný v dungeonu, mùže hráè požádat o pomoc zasláním hesla pøíteli prostøednictvím emailu nebo pøehledu zpráv pomocí bezdrátového pøipojení. Hráè mùže také poslat dìkovný vzkaz svému zachránci.

Hra tak nabízí nekonèící zábavu a množství záchranných misí k vyøešení – dokonce i poté, co hlavní pøíbìh dosáhne svého vrcholu. Hra zaèíná jednoduše a s hráèovým postupem se stává tìžší. Tím osloví jak zaèáteèníky, tak zkušené fanoušky Pokémonù. Poprvé také mohou být pohyby Pokémonù spojené a použité spoleènì v jednom tahu. Tento rys nabízí hráèi strategickou volbu útoku a je zcela novým konceptem ve svìtì Pokémonù.

Hra nabízí:
– Vùbec poprvé je hráè Pokémonem, mluví a reaguje s ostatními postavami ve svìtì obydleném pouze Pokémony.
– Propracovaný, pohlcující a dramatický pøíbìh pøináší hráèe do svìta Pokémonù, jaký dosud nezažili.
– Strategické bitvy zvyšují dobrodružství.
– Náhodnì generované dungeony dìlají každou misi jedineènou.
– Dvojitý displej umožòuje sledovat mapu nebo stav týmu na horní obrazovce, zatímco akce se odehrává dole.
– Díky kontrole obrazovky dotekem je možné pohybovat postavami a zpøístupnit menu jednoduše pomocí stylusu.
– Hráè mùže bojovat a pøátelit se se stovkami Pokémonù.
– Hráè mùže použít DS lokální bezdrátovou technologii ke zmìnì záchranných hesel, zaslání dìkovného dopisu zachránci a získání obchodním bodù.
– Je možné importovat tým z GBA verze do DS týmu ve speciálním tréninkovém centru.
– Zpøístupòuje Pokémona z GBA verze do DS verze pomocí zmìny hesla.

Více informací naleznete na www.pokemon.cz.