Need For Speed Carbon Own The City

Tvùrcem hry je EA Black Box ve Vancouveru, British Columbia, Hra Need for Speed Carbon poskytuje adrenalinovou akci nové generace v poulièních závodech. Hráèi si v nelehkém terénu otestují své øièièské umìní.

Dìj tohoto dílu se bude odehrávat v oblasti Carbon Canyonu. Tato oblast je existujícím místem nedaleko Los Angeles a opravdu se v ní odehrávají noèní poulièní závody. Proto se také NFS Carbon odehrávají cele v noci. Bude rozdìlena na tøi samostatné lokace a podle toho se budou lišit typy závodù. Zaèínáte tedy ve mìstì a postupnì se dostanete do kaòonù v okolí metropole. Vaším cílem bude získat moc nad celým mìstem. Budete postupnì zabírat území vašich soupeøù. Ale nemyslete si, že to bude kdovíjak jednoduché. Jedna chyba, špatné odboèení èi jedno škrtnutí o svodidla vás mùže stát nejednu ze získaných èástí mìsta.

Jak to bude vypadat? Závodit se bude na tratích vašich soupeøù. Zde je první z nìkolika revoluèních øešení. Na zavodìní již nebudete sám. Vašim úkolem bude mimo jiné postavit tým tìch nejlepších. Nebude to lehké, protože na rùzné tratì budete potøebovat jiného spoluhráèe. Je jich hned nìkolik a každý má svou specializaci. Jeden bude dobrý na drifty, jiný na Canyon race. To však není vše. Další osoba, kterou budete potøebovat je technik. Ten se bude starat o tuning vašeho vozu (více v èásti tuning). Po sestavení týmu, zaènete závodit. Nejdøíve s celými týmy soupeøù a pozdìji, až jej porazíte, s jejich šéfy. Jakmile porazíte i ty, území je vaše. Cíl je tedy jasný.