KONKURS #MójSwitch – Regulamin

Konsola Nintendo Switch jest niewątpliwie jednym z najbardziej poszukiwanych produktów tego roku. Ta stacjonarna konsola ma pewną wielką zaletę: wystarczy wyciągnąć ją ze stacji dokującej, żeby zamieniła się w konsolę przenośną, dzięki której możesz grać KIEDY CHCESZ, GDZIE CHCESZ i Z KIM CHCESZ! Dowodem na popularność konsoli niech będzie to, że wystarczyło 9 miesięcy, aby Nintendo sprzedało 10 milionów sztuk. Żeby uczcić ten sukces, przygotowaliśmy dla Was konkurs noworoczny!

Święta Bożego Narodzenia i Sylwester to wyjątkowy czas, kiedy mamy czas odwiedzić rodzinę lub spotkać się ze znajomymi. Chcemy zobaczyć, jak w tym okresie przydaje się Wam przenośność Switcha! Zróbcie zdjęcie lub nagrajcie film, które pokażą, jak Switch towarzyszy Wam w tym wolnym czasie. Gracie w 1-2-Switch z rodzicami? Ścigacie się z rodzeństwem w Mario Kart 8 Deluxe? A może ratujecie księżniczkę Peach z przyjaciółmi w Super Mario Odyssey albo samemu cieszycie się grą roku – nową Zeldą? Chcemy to zobaczyć, tak samo jak to, gdzie gracie najchętniej: w pociągu, autobusie, pod choinką, a może w pubie? Pochwalcie się!

Wasza praca ma także szansę pojawić w przyszłych reklamach Nintendo Switch! Jednak niezależnie od tego, czy Wasza praca zostanie tak wykorzystana, nasze jury wybierze 3 najlepsze prace i przyzna następujące zestawy nagród:

 • I miejsce – konsola Nintendo Switch (Neon Red & Blue), etui Super Mario Odyssey do konsoli Nintendo Switch wraz z folią ochronną na ekran, gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch).
 • II miejsce – Nintendo Switch Pro Controller, etui Super Mario Odyssey do konsoli Nintendo Switch wraz z folią ochronną na ekran, gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch).
 • III miejsce – gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch).

Prace (jedna na uczestnika) możecie zgłaszać publikując je na następujących stronach (obowiązkowe opatrując wpis hashtagiem #MójSwitch):

 • Facebook – w komentarzu pod notatką z treścią konkursu, lub na własnym profilu, o ile wpis z pracą zostanie ustawiony jako publiczny; z hashtagiem #MójSwitch.
 • Twitter – na swoim profilu z hashtagiem #MójSwitch.
 • Instagram – na swoim profilu z hashtagiem #MójSwitch.

Termin zgłaszania prac upływa 2 stycznia 2018 o godzinie 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 5 stycznia 2018.

 

Regulamin Konkursu #MójSwitch

Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dystrybutor Nintendo Polska i stronie www Nintendo.pl jest ConQuest entertainment a.s., Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Czechy (dalej „Organizator”).

 1. Wysłanie pracy przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
 2. Autorem pracy musi być osoba, która ją zgłasza. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich w zrobieniu zdjęcia/nagraniu filmu w przypadku, gdy autor chce pojawić się na zdjęciu/filmie. Publikacje wykonane za pomocą botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi są nieważne. Organizator nie odpowiada za prace zagubione, skasowane lub uszkodzone z winy przesyłu internetowego.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć pracę z konkursu, jeśli uzna ją za obraźliwą, wulgarną lub że narusza prawa osób trzecich.
 4. Uczestnik nie może domagać się innych nagród niż wymienione ani ekwiwalentu pieniężnego. W nieprzewidzianych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród na inne o takiej samej lub wyższej wartości.
 5. Pracę, koniecznie z hashtagiem #Mój Switch w treści wpisu, Uczestnik może zgłosić na następujące sposoby: na portalu Facebook w komentarzu pod notatką z treścią konkursu, ewentualnie na własnym profilu o ile wpis z pracą zostanie ustawiony jako publiczny; na portalu Twitter na własnym profilu; na portalu Instagram na własnym profilu.
 6. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
 7. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy w reklamach produktu Organizatora. Uczestnik, którego praca zostanie zakwalifikowana do udziału w reklamie, zostanie o tym poinformowany za pomocą narzędzi dostępnych na portalu, na którym opublikował pracę.
 8. Nagrodami w konkursie są: I miejsce – konsola Nintendo Switch (Neon Red & Blue), etui Super Mario Odyssey do konsoli Nintendo Switch wraz z folią ochronną na ekran, gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch). II miejsce – Nintendo Switch Pro Controller, etui Super Mario Odyssey do konsoli Nintendo Switch wraz z folią ochronną na ekran, gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch). III miejsce – gra Super Mario Odyssey, gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild (wersja Switch).
 9. Jury wybierze zwycięskie prace pod kątem jakości wykonania pracy, jej pomysłowości i oryginalności.
 10. Zwycięzcy konkursu, w liczbie jedno pierwsze miejsce, jedno drugie miejsce oraz jedno trzecie miejsce, zostaną wybrane przez jury złożone z pracowników Organizatora.
 11. Wiążąca treść zadania konkursowego znajduje się na oficjalny profilu Dystrybutora Nintendo Polska w serwisie Facebook.
 12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Biorąc udział w konkursie, osoba niepełnoletnia tym samym potwierdza, że posiada zgodę swojego prawnego opiekuna na udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin.
 14. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Polski w wieku 13 i więcej lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora, ich bliskich krewnych, ich przedstawicieli oraz wszystkich zawodowo związanych z konkursem.
  1. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
  4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  5. rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zawieszenia konkursu, jego anulowania lub zmiany jego zasad bez uprzedniej informacji.
 16. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 17. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „konkurs@cqe.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 19. Termin zgłaszania prac upływa 2 stycznia 2018 o godzinie 23:59.
 20. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 5 stycznia 2018.