One Piece: Unlimited Cruise SP (incl figurine)

O høe:
One Piece Unlimited Cruise Special je remakem Wiièkové akèní adventury One Piece Unlimited Cruise Part 1: The Treasure Beneath The Waves, která vychází ze známého japonského anime seriálu a øady manga komiksù One Piece.

Pøíbìh:
Série One Piece se toèí okolo hlavního hrdiny Monkey D. Luffyho, který se po pozøení takzvaného draèího ovoce stal gumovým èlovìkem a už od malièka toužil po tom, stát se pirátem. Nyní se svou pirátskou bandou pluje po vodách fiktivního svìta s cílem vypátrat vùbec nejvìtší poklad, One Piece, který po sobì zanechal nejslavnìjší pirát Gold Roger.

Obsah hry:
V roli Luffyho a jeho kumpánù probádáte ètyøi ostrovy, budete zkoumat jejich tajemství, sbírat cenné pøedmìty, vytváøet užiteèné nástroje a zbranì a bojovat s nimi v soubojích odehrávající se v reálném èase. Hráè mùže mezi jednotlivými èleny pirátské bandy libovolnì pøepínat, což se hodí, nebo každý z nich má jiné vlastnosti, které z nich èiní specialisty na urèité druhy úkolù. Vývojáøi slibující více jak 50 hodin strhujícího dobrodružství a jako bonus oproti Wiièkové verzi spoustu dodateèného materiálu a nové módy.

Speciální edice:
Speciální edice obahuje kromì samotné hry také sbìratelskou figurku postavy Puma D. Aceho. Speciální edicí je každé vydání z první várky, tedy do vyprodání.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Nintendo 3DS