Picross

Od té doby, co vyrazilo Sudoku z Japonska do ostatních vyspìlých zemí, Západ pochopil, že japonská puzzle zábava mùže velmi lehce nadchnout nejširší veøejnost. Proto Nintendo pøevedlo na svùj herní systém Nintendo DS další japonskou puzzle hru – Picross.

U picrossových puzzle her se nejedná o žádné pixelové obrázky, které musí hráè v urèitém èasovém limitu nalézt v zadané møížce. Spíše èásteènì vzpomíná na klasiku „lovcù min“ a rozlièné èíselné údaje na okraji obrazovky poskytují informace o tom, kolik bodù na obrazovce se nachází jak ve vertikální, tak v horizontální øadì. Hráèovým úkolem je uhodnutí jejich pøesné pozice.

V hlavním herním módu hráèi musí odhalit skryté obrázky, které leží pod puzzlem, tím, že budou vyplòovat ètvereèky a køížky do dané møížky. Rozmanitost je koøením života a Picross DS neklame ohromujíc poètem 300 puzzle dostupných k hraní ve volném èase. Rozsah tìchto her se pohybuje od jednoduchých møížek 5×5 k vysoce komplikovaným møížkám 20×20, které uèiní šastnými i nejzarytìjší hráèe. Navíc je v hlavním Picross módu i øada miniher, které èekají na odemknutí.

Pro ty, kteøí si chtìjí svùj mozek procvièovat pravidelnì, je tu Daily Picross, ve kterém budete každý den øešit nìkolik rychlých puzzle.

Ovšem ani tím zábava nekonèí – Picross DS podporuje online multiplayer pøes Nintendo Wi-Fi Connection, takže mùžete vyzvat na souboj jakéhokoli Picross fanouška z celého svìta. Kromì toho si prostøednictvím módu My Picross mùžete vytvoøit své vlastní puzzle, které pak mùžete sdílet díky Nintendo Wi-Fi Connection s ostatními fanoušky Picrossu. Tím získáváte pøístup k témìø nekonèícímu množství picrossových puzzle.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.