Pokémon Diamond

Exkluzivní rozšíøení poèetného portfolia Pokémon titulù pøichází v podobì her Pokémon Pearl a Pokémon Diamond. Nejzásadnìjším rysem obou titulù je skuteènost, že kromì témìø ètyø set známých druhù Pokémonù nabídnou celou stovku zbrusu nových exempláøù!

Dìj je protentokrát zasazen do krajiny jménem Sinnoh a hned na samém poèátku velkolepého vzrušujícího dobrodružství dostanete možnost vybrat si pohlaví hlavního trenérského hrdiny (hrdinky). Stejnì jako v pøedchozích dílech Pokémoní ságy se mùžete tìšit na poutavý pøíbìh a variabilní dìjovou linii, novinkou je podstatnì vìtší dùraz na prvky RPG. Zcela zásadní význam má nelehké poèáteèní rozhodnutí, se kterým Pokémonem se vydáte na cestu. A už zvolíte ohnivého Chimchara, vodního Piplupa anebo Turtwiga libujícího si ve vysoké trávì, ve všech pøípadech se jedná o unikátní druh, který se nenachází ve volné pøírodì. Pokud budete chtít zkompletovat všechny nové Pokémonní druhy, neobejdete se bez výmìnného obchodu s dalšími hráèi.

Ovládání stylusem a dotykovou obrazovkou hraje dùležitou roli nejen pøi èetných soubojích, ale je i užiteèným a efektivním pomocníkem, jehož služby oceníte pøi putování rozlehlou zemí Sinnoh. Maximum se tvùrci hry rozhodli vytìžit i z možností služby Nintendo Wi-Fi Connection. Ta slouží nejenom k online výmìnì Pokémonù a jejich soubojùm, ale díky zabudovanému mikrofonu spolu mohou hráèi z celého svìta plynule konverzovat!

Kromì toho nabízejí Pokémon Diamond a Pokémon Pearl mnoho nových rysù, jako je Pokémoní Super Soutìž, a podzemní svìt. Pokémoní Super Soutìž se skládá ze tøí soutìží, ve kterých musí hráèi ukázat porotì, který Pokémon je nejhezèí, umí nejlépe tancovat a hrát. Díky bezdrátovému pøenosu dat se mohou v tìchto veselých zápoleních støetnout až ètyøi hráèi se svým Nintendem DS. V podzemí regionu Sinnoh mùže dokonce najednou osm z vás hledat užiteèné pøedmìty.

A ještì jedna dobrá zpráva pro fanoušky této herní série: Všechny Pokémony z pøedchozích Game Boy Advance edic si mùžete vzít s sebou do nového svìta Sinnoh. Pøes zdíøku pro herní kazety Game Boy Advance na Nintendu DS je možné za splnìní urèitých podmínek vložit Pokémony z edic Pokémon Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen a Emerald do nových titulù Pokémon Diamond a Pokémon Pearl. A pokud jste ve høe Pokémon Ranger pro Nintendo DS nalezli Manaphy vajíèko, mùžete ho rovnìž pøenést do této nové edice, kde se koneènì mùže zrodit nový Pokémon!

Více informací naleznete na oficiální pokémonské stránce www.pokemon.cz.