Pokémon White

Pokémon Black Edition a Pokémon White Edition. To jsou názvy dvou zbrusu nových edic jednoho z nejpopulárnìjších RPG všech dob a na kapesních konzolích vùbec. A tentokrát se netìšte pouze na nový región, nové trenéry a na nové Pokémony, ale také na zbrusu nové grafické pojetí, pøepracované ovládání a na spoustu nových možností a prvkù, které zmìní hratelnost série jako ještì žádná edice pøedtím!

Pøíbìh
Jako zaèínající Pokémonní trenér se dostáváte do regionu Unova, které je technicky mnohem vyspìlejší než pøedchozí zemì, které jsi už prošel. Mìsta jsou plné mrakodrapù, jednotlivé èásti ostrova spojují mosty a silnice se silnou dopravou, všude se nìco dìje a upøímnì i takové malièkosti jakými jsou reklamní panely znaèí, že vìci v tomto regionu fungují trochu jinak.

156 nových Pokémonù
Pokémony, které jsi znal z pøedchozích dílù, v regionu Unova vùbec nežijí, a tak budeš na svých cestách potkávat neustále nové a nové druhy z celkem 156 Tobì doposud neznámých Pokémonù. Jsou to napøíklad noví startovní Pokémoni Snivy, Tepig a Oshawott nebo nová legendární dvojice Zekrom a Reshiram. Jaké Pokémony chytíš a na jakého ze dvou legendárních Pokémonù narazíš, záleží podle toho jakou ze dvou verzí si vybereš.

Spousta novinek
Pokémon Black Edition a White Edition však pøináší mnohem více novinek. Od zbrusu nového online multiplayeru, který už nevyžaduje otravné friend kódy, podporující mimo jiné také videochat (jen pro majitelé Nintendo DSi a Nintendo DSi XL), po vylepšené ovladání skrze dotykový displej, až ke grafice, která je nyní ve 3D vèetnì zcela nového vedení kamery. Navíc nejen mìsta oplývají detaily a zajímavými prvky, ale i doposud nudné lesy a spojovací trasy nyní èítají nespoèet objektù a zajímavostí, které stojí za to prozkoumat. A to zdaleka není vše, ale nechceme Vám sebrat radost z objevování.

Doporuèená konfigurace
– kapesní konzole Nintendo DSi nebo Nintendo DSi XL
– dotykové pero stylus
– bezdrátové pøipojení k internetu

Minimální konfigurace:
– kapesní konzole Nintendo DS
– dotykové pero stylus