Rabbids Go Home

Bìž domù, králíku!

Nìkteøí srstnatci jsou prostì nepouèitelní. Vtrhnou si na naše obrazovky, rozpoutají líté hráèské orgie a najednou se jim zachce návratu do své domoviny. Za tu si bùhví proè vybrali Mìsíc a na hráèe pøipadá nelehký úkol – ulevit Zemi od zdivoèelých ušatcù a dopomoci jim tam kam chtìjí. Na zpùsobu, kterým bude deportace probíhat není pranic všedního: ovládat budete dvojici chlupáèù disponující nákupním vozíkem (!) a svážením nejrùznìjšího haraburdí budete mít za úkol vystavit bizarní konstrukci sahající až na samotný Mìsíc, po níž králíci vyšplhají až do závratných výšin zvoleného cíle. Uffff. Chybìt nebude ani tolik populární podpora souèasné hry více hráèù a ztøeštìný humor, tolik typická pro celou králièí sérii.