Ratatouille Food Frenzy

A máme tu pár zaruèených receptù na skvìlou zábavu! Pomozte Remymu a jeho pøátelùm v jejich boji s proradnou kulináøskou kritikou a znovu navrate nejlepšímu francouzskému restaurantu lesk pìti hvìzdièek!

Hra nabízí:

  • Nový pøíbìh odehrávající se po dìji animovaného film v Remyho a Emilkovì novém restaurantu „La Ratatouille“
  • Sedm zábavných miniher rùzného žánru: vedle vaøení dojde i na logické rébusy a rychlou akci!
  • Exkluzivní ovládání stylusem pouze pro Nintendo DS: vaøení, míchání i smažení je tak reálné a zábavné, jak jen mùže být! Chladit pokrmy navíc mùžete foukáním do zabudovaného mikrofonu!