Rayman Raving Rabbids

A vùbec ze všeho nejhorší jsou králíci. Klidnì vtrhnou do mírumilovného svìta, v nìmž si poklidnì lebedí náš sympatický bezkloubý blonïáèek Rayman. Tomu potom nezbývá nic jiného, než se vydat na „anihilaèní misi“ a uèinit øádìní rozjívených ušákù ráznou pøítrž. Pestrobarevná grafika, rozmanitý herní
svìt a zcela neotøelý recesistický pøístup k „arkádovému klišé“ jsou zárukou kvalitní zábavy nejen pro nejmladší hráèský dorost. Na své cestì si bude muset hlavní hrdina osvojit množství nových pohybù a dovedností, pøièemž králièí „sebranka“ je znaènì nesourodá a na každý druh záškodnických srstnatých nièemù platí jiná taktika. Na ty nejotrlejší napøíklad sugestivní taneèní kreace ve stylu „techno“, kdy omámení ušáci rázem zapomenou na záškodnické choutky a poslužnì se øídí pokyny hlavního hrdiny.