Sonic Generations

Kdo by ho neznal, známý kamarád samotného Marie, modrý ježek Sonic je zpìt. Zasazeno do tøech významných epoch 20 let historie legendárních her s ježkem Sonic, Sonic generations nabídne nìco z každé éry a nadchne jak malé tak velké.

Okamžitì rozeznatelné prostøedí Sonic generation bylo znovu pøedìláno do kvality HD a pøedstaví se nyní jak v pùvodním 2D zobrazení známého z roku 1991, tak v moderním 3D stylu a èekají na vás nespoèetná dobrodružství Sonica a všech jeho kamarádù.

Samozøejmì u Sonica nesmí chybìt jeko klasické, dobøe známé pohyby a ani v Sonic Generations nebudou chybìt Spin Dash a Spin Attak u klasického Sonica a Homing Attack a Sonic Boost u moderního Sonica. Inovativní interaktivní menu umožòuje naprosté ponoøení do vesmíru Sonic se všemi oblíbenými postavami.

VIDEO KE SHLÉDNUTÍZDE