Spider-man: Friend or Foe

Hra je inspirovaná filmovou trilogií o Spidermanovi a klasickými Spidermanovskými komiksy. Ve høe Spiderman: Friend or Foe musí hráèi porazit a následnì spojit síly s filmovými postavami jako je Doc Ock, Zelený Goblin, Venom a Sandman a vyrazit na epické dobrodružství za vítìzstvím nad celosvìtovou hrozbou. Bìhem originálního herního pøíbìhu a dech beroucích bitev fanoušci ovládají Spidermana a jednoho paráka z øad mnoha Super-hrdinù nebo Super-zlosynù a používají unikátní bojové pohyby a styly, když se pøepínají mezi postavami, aby provedli týmové kombo a porazili nepøítele. Vùbec poprvé obsahuje nìjaká Spidermanovská hra unikátní kooperaèní mód, ve kterém se ke høe mùže kdykoliv pøipojit pøítel, pøevzít kontrolu nad Spidermanovým partnerem a hráèi poté mohou projít hrou spoleènì a své oblíbené úrovnì si zopakovat.

Hra nabízí:
– Spider-Man: Friend or Foe dovoluje hráèùm vybrat si ze Spidermanových spojencù jeho paráka.
– Bojujte proti filmovým Super-zlosynùm a poté se s nimi spojte.
– Unikátní kooperaèní mód umožòuje pøátelùm kdykoliv se ke høe pøipojit a pøevzít kontrolu nad Spidermanovým partnerem.
– Znovu a znovu se vracejte pro více zážitkù – s rùznými paráky si zopakujte hru nebo zažijte mód Versus a pøípadnì si zahrajte jako Èernì odìný Spiderman (Pavoukova temnìjší a více agresivní osobnost obnášející unikátní síly a schopnosti).