Star Fox 64 3D

StarFox 64 3D

StarFox 64 3D je remakem velice oblíbené støíleèky Lylat Wars, která vyšla v roce 1997 pro Nintendo 64.

Pøíbìh
V pøíbìhu se vše toèí okolo zlého vìdce Androsse, který byl generálem Pepperem násilnì pøemístìn na opuštìnou planetu Venom, kde se už podle všeho nemohl dopustit nièeho hrozného. Avšak jednoho dne byly právì v této èásti planetárního systému Lylat zaznamenány podezøelé aktivity a tak byl tým StarFox, který se skládá z lišáka Jamese McClouda, Pigma Dengara a Peppyho Hareho, vyslán aby zjistili, co se na planetì Venom dìje. Poté co na Venomu dorazili, Pigma svùj tým zradil a James s Peppym byli Androssem zajati, pøièemž Peppy posléze dokázal utéci.

O nìkolik let pozdìji, když se Andross opìt pokusí získat nadvládu nad celým systémem Lylat, obrátí se generál Pepper na nový tým StarFox skládající se tentokráte z Jamesova syna, Foxe McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toada a Peppyho Hareho, který tenkrát dokázal utéci a spoleènì nyní mají v rukou osud celého planetárního systému.

Obsah hry
Jejich boj proti Androssovi provede tým skrze 16 svìtù, které jsou tvoøeny deseti planetami, tøemi sektory, dvìmi obrannými stanicemi a jedním polem asteroidù. Tìmito svìty proletíte jako Fox McCloud v hlavní roli spolu se svými partnery v kluzácích, ze kterých budete støílet. Na obrazovce vždy uvidíte svùj kluzák a terè, pro zamíøení. Zda vše dobøe dopadne bude jenom na Vás!

Ovládání hry bude kombinací akèních tlaèítek, analogové páèky Circle Pad a dotykového displeje, na kterém by mìla být viditelná mapa a dialogy. Grafika bude mírnì vylepšená a pøedevším pøevedená do 3D, jehož efekty by mìly sahat i z displeje ven. Vývojáøi slibují, že u nezùstanou u pouhého pøevedení hry pro novou konzoli, ale že pøidají nìjaké nové prvky. Nesmíme zapomenout dodat, že hra bude obsahuje také velice povedený multiplayer, který využije bezdrátového pøipojení.

minimální konfigurace:
herní konzole Nintendo 3DS