Star Wars The Force Unleashed

Temná strana Síly reprezentována nadìjným a oddaným uènìm samotného Darth Vadera slibuje odtajnit v nekoneèném univerzu galaxie Star Wars zcela nové skuteènosti. V roli Darth Vaderova nohsleda se tedy pøesunete do nepøíliš vyjasnìného období spadajícího kamsi mezi dìj Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithù a Star Wars: Epizoda IV Nová Nadìje a na stranì démonických zlosynù budete usilovat o nekompromisní vyhlazení øádu rytíøù Jedi. Dojde i na zcela zásadní rozhodnutí, která navždy zmìní osud všech obyvatel svìta Hvìzdných Válek.

Hra nabízí:

  • V období mezi epizodami III a IV si budou moci hráèi užít nahánìní slovutných rytíøù Jedi coby proradní Darth Vaderovi pohùnci!
  • Ovládnìte celou temnou stranu Síly! Ètveøici základních elementù (úder, sevøení, odražení útoku a blesk) mùžete øetìzit do super úèinných smrtonosných komb!
  • Zcela nové využití Síly!
  • Doposud bylo možné protivníky narazit na zeï – nyní je mùžete zdmi prohodit!
  • Zkázonosná kombinace útoèných výpadù: Nejprve paralyzujte protivníka ve vzduchu, poté ho zasáhnìte bleskem a nakonec ho po dopadu na zem nechte efektnì explodovat!
  • Exkluzivnì se v tomto videoherním opusu pøedstaví zcela noví protivníci a nepøátelé! Poèínaje odpadlými rytíøi Jedi na útìku až po Feluciany ovládající Sílu! Nechybí pochopitelnì ani staøí dobøí známí v èele se samotným Darth Vaderem!