Sudoku Master

Sudoku Master oslovuje všechny typy hráèù bez ohledu na jejich vìk, pohlaví nebo hrací zkušenosti.

Pro všechny, kteøí Sudoku ještì nemìli možnost poznat, pøinášíme základní informace: Ètverec Sudoku se skládá z devíti blokù, pøièemž každý blok sestává z devíti kostièek. Do každé z tìchto 81 kostièek musí být napsáno jedno èíslo od 1 do 9 tak, aby v každém øádku, sloupci i bloku bylo každé jenom jednou. Nìkterá èísla jsou jako záchytné body pøedepsána, jejich poèet se ovšem s pøibývajícím stupnìm obtížnosti snižuje.

V Sudoku Master si hráè mùže zvolit individuálnì podle svých dovedností a zkušeností jeden ze tøí rozdílných stupòù obtížnosti i èas potøebný k vyluštìní (od 10 do 30 minut). Pro nováèky v Sudoku existuje možnost trénovat ve cvièebním modu, ve kterém se špatnì zapsaná èísla automaticky zbarví èervenì. Mimoto se nachází ve høe ještì podrobný popis pravidel Sudoku a nadto pár užiteèných tipù, jak co nejlépe rozlousknout ètvercové hlavolamy.

Èísla jsou zapisována buï pøímo dotekovým perem do odpovídající kostièky nebo zadána pomocí virtuální klávesnice. Aby hráè ve zmìti èísel neztratil pøehled, mùže použít navíc dotekové pero buï k zvýraznìní celé øady èísel nebo nìkterých stejných èísel v políèkách. Mimoto slouží doteková obrazovka jako poznámkový blok, do kterého mùže hráè psát dotekovým perem své poznámky k luštìní. Za správnì vyøešené sudoku získává pak hvìzdièky. Èím rychlejší hráè byl, tím více hvìzd poputuje na jeho konto. Když nasbírá dostatek hvìzdièek, otevøe se automaticky modus, ve kterém musí vyøešit obzvl᚝ obtížnou køížovku bìhem omezeného èasu, aby mohl dokonèit urèitý level.

S celkem 400 køížovkami se Sudoku Master postará o témìø nekonèící kostièkovou zábavu.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.