Super Smash Bros. Brawl

Vést dalekosáhlé debaty o síle teplého lidského slova nemá valného smyslu. Obzvláštì tehdy, když se mùžete s nadsázkou spolehnout na sílu pìstí neslavnìjších Nintendo celebrit!

Jednoduchá otázka: Mohou se na jedné obrazovce souèasnì potkat Solid Snake z Metal Gear Solidu, ježek Sonic a trenér Pokémonù? Jednoduchá odpovìï: Mohou. Ale pouze v exkluzivní akèní bojové Wii záležitosti jménem Super Smash Bros. Brawl. Jeho následovník však ve všech smìrech míøí ještì dál! Originální je základní myšlenka boje: za každou cenu se udržet uvnitø bojové arény. S inkasovanými údery klesá ukazatel hráèova zdraví a tím i jeho schopnost dostát tomuto cíli. Element plánování vhodné strategie tento rys velmi výraznì ovlivòuje, stejnì jako rozdílnost jednotlivých bojiš a støídání denní a noèní doby. Posedlost peèlivostí v každé oblasti (od parádní grafiky, hudebního doprovodu od zástupu slavných formací až po sáhodlouhý výèet nejslavnìjších postav herního prùmyslu) rozhodnì pøispìla ve prospìch neodolatelného celku!