The Clone Wars Republic Heroes

Hra Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes umožòuje mladým i starším fanouškùm Hvìzdných válek zažít na vlastní kùži dobrodružství z období Klonových válek. Vùbec poprvé mohou hráèi bojovat v roli svého oblíbeného rytíøe Jedi nebo klonového vojáka z oblíbeného animovaného televizního seriálu – k dispozici mají nejen známé tváøe, jako je tøeba Anakin Skywalker, ale i nové hrdiny, jako je kapitán klonù Rex. Zcela nový pøíbìh vyplòuje mezeru mezi první a druhou sezónou a hráè se v nìm dostává na spletitou dobrodružnou výpravu, aby zmaøil nièivé plány záhadného technozabijáka. Jednoduché ovládání a rodinný styl hry postavený na spolupráci dvou hráèù spojí fanoušky Hvìzdných válek rùzných generací pevnìji než kdy døíve, aby se spoleènì utkali se zkaženými Separatisty a aby obnovili mír v galaxii.

Herní vlastnosti:

– Prožijte zbrusu nový, poutavý pøíbìh z období Klonových válek, který vyplòuje mezeru mezi první a druhou sezónou televizního seriálu, a zjistìte vše, co bude možné, o záhadném lovci odmìn Cad Baneovi a dopadnìte zcela nového skakoanského superpadoucha Kula Teska.

– Hrajte jako váš oblíbený hrdina Jedi – vèetnì Anakina Skywalkera, Obi-Wan Kenobiho, Ahsoka Tano, Mace Windu a Kita Fisto.

– Proklestìte si cestu svým svìtelným meèem a pomocí Síly pøes droidy Separatistù a využijte svoji obratnost k provádìní úžasných skokù a k postupu úrovnìmi nabitými interaktivními prvky.

– Promìòte své nepøátele ve zbranì, ovládejte droidy a jako Jedi využívejte jejich jedineèné schopnosti k likvidaci nepøátel a k øešení hádanek.

– Staòte se souèástí elitního oddílu klonových vojákù s jedineèným herním stylem, který vám do rukou svìøí nebývalou palebnou sílu. Jako velitel Cody, kapitán Rex a celá øada dalších oblíbených klonových vojákù likvidujte droidy a niète, co vám pøijde do cesty, tìžkými zbranìmi, jako jsou raketomety a tepelné detonátory.

– Puste se s pøáteli do soutìže o splnìní úkolù za odmìny a body, které lze využít ke zdokonalení své postavy a ke zpøístupnìní prémiových pøedmìtù.