Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters

Vùbec poprvé v historii série se hráèi dalšího jejího pokraèování s titulem Tiger Woods PGA TOUR® 12: The Masters budou moci vydat na legendární høištì Augusta National, seznámit se s bohatou historií a tradicí turnaje The Masters a vyrazit do boje o jednu z nejvíce cenìných trofejí profesionálního golfu – slavným Zeleným sakem.

Legendární høištì Augusta National Golf Club – Svìtoznámé høištì Augusta National Golf Club se v sérii Tiger Woods PGA TOUR pøedstaví vùbec poprvé. Èekají na vás nároèné jamky tzv. Amen Corner a neopakovatelné zážitky pøi høe o Zelené sako.

Slavné momenty The Masters – Zopakujte si nejvýznamnìjší okamžiky historie The Masters. Pøijmìte výzvu a porovnejte své schopnosti s nìkdejšími velikány golfu.

Prezentace ve stylu TV pøenosù – Nový komentátorský tým „The Voice of The Masters“ tvoøí zkušení profesionálové David Feherty a Jim Nantz ze stanice CBS. Jejich postøehy skvìle doplòují celkovou prezentaci hry ve stylu živých televizních pøenosù.

S caddiem po boku – Hrajte jako opravdoví profesionálové za asistence caddieho, jenž vám poskytuje rady a servis pøed každou ránou. Doporuèí vám ideální postup a pomùže vám dosáhnout vìtších úspìchù. Bez caddieho pak už nebudete chtít dát ani ránu.

Mistrovská høištì – Vydejte se na nejvìhlasnìjší høištì PGA TOUR, jako jsou napøíklad TPC San Antonio, Pebble Beach a TPC Sawgrass.

EA SPORTS™ Live Tournaments – Pomìøte síly se skuteènými profesionály PGA TOUR na autenticky napodobených turnajích PGA TOUR v aktuálních termínech jejich konání nebo bojujte o setrvání na èele leaderboardu v denních èi týdenních onlinových turnajích.