Tom Clancy’s End War

Od spisovatele Toma Clancyho se podbízivého románu z èervené knihovny asi nedoèkáme.

Což ovšem vùbec nevadí – mistr futuristické váleèné fikce nám servíruje další z možných pohledù na hypotetický celosvìtový konflikt. DS verze strhující taktické akce disponuje originálním ovládáním pøizpùsobeným právì možnostem této platformy i znaènou variabilitou možných øešení postupu lítou váleènou vøavou. Na maximální vìrnosti všech herních aspektù si tvùrci nechali obzvláštì záležet – vedle realisticky pojatého zbrojního arzenálu je snaha o lpìní na každièkém detailu nepøehlédnutelná pøedevším u velkoryse pojatých map herního prostøedí a to jak uzavøených budov, tak i otevøených venkovních prostor.