Transformers The Game

Transformers: The Game umožòuje hráèùm pøevzít kontrolu nad závìreènou bitvou o Zemi, nebo si budou moci vybrat, jestli ji budou chtít zachránit jako Autoboti nebo znièit jako Decepticoni. Hráèi rovnìž zažijí nezadržitelnou sílu svých oblíbených „Robotù v pøevleku“, jako jsou Bumblebee, Barricade a ostatní.

Hra nabízí:
Zachraòte nebo zniète Zemi: Když pøišla robotí válka Transformerù na Zemi, hráèi si mohli vybrat, zda se pøipojí k Autobotùm v záchranì naší planety, nebo k Decepticonùm, kteøí ji chtìjí znièit. Díky této dvojité volbì leží osud svìta v hráèových rukou.

Více než by se na první pohled zdálo: Hráè mùže provést okamžitou zmìnu z robota v nadživotní velikosti na vysoce výkonný dopravní prostøedek jako je sportovní auto, bojový letoun nebo helikoptéra. Hladká transformace zanechává nepøátele v prachu a zvyšuje bojovou strategii hráèù – s øadou možností a výhod této dvojí formy (módu dopravního prostøedku a módu robota).

Svìt je vaše høištì: Hráèi rozbíjejí, porážejí a nièí jakýkoli objekt, vèetnì budov a dopravních prostøedkù, které jim stojí v cestì nebo mohou použít tyto pøedmìty jako zbranì. Je pouze na hráèi, aby se rozhodl, jak nejlépe využít okolní prostøedí.

Svoboda volby: Bezpøíkladná sestava nechá hráèe zažít unikátní schopnosti a prudkou sílu armády postav z univerza Transformerù, když si budou moci vybrat, zda budou hrát jako Optimus Prime, Megatron, Ironhide, Starscream a další.

Rùznorodost bojù: Bitvy „hlava na hlavu“ zamìstnají fanoušky ve rvaèkách, které odrážejí povahu každé postavy Transformera, váhu a sílu zbraní a speciálních pohybù bìhem bitky, které jsou rovnìž unikátní pro každou postavu. Boje zaøazené ve høe nabízejí široké pole projektivních zbraní vytvoøených ke znièení nepøátel na velkou vzdálenost.