Walk with me! + Activity Meter

Pravidelné aktivní procházky jsou dùležitou souèástí vyváženého a zdravého životního stylu. Díky Walk With Me!, novému programu, vyvinutému exkluzivnì pro Nintendo DS, se o tom mùžete pøesvìdèit. Activity Meter poèítá vaše kroky a èas chùze. Vaše osobní data se poté bezdrátovì zašlou do vašeho DS, takže si mùžete prohlédnout své výsledky. Díky dvìma zaøízením Activity Meter a podporou až ètyø uživatelù si mùžete své výsledky porovnávat s pøáteli a rodinou. Plòte své cíle v množství krokù, pochopte své návyky bìhem dne a nechte se inspirovat k vìtšímu množství pohybu! Vydejte se na procházku s Walk With Me!, exkluzivnì na Nintendu DS.