Go Vacation

Go Vacation

Go Vacation od Namco Bandai vás letos na podzim vezme na tropický ostrov Kawawii, které umí pobavit celou rodinu padesáti aktivitami. Od sportovních až po taneèní hry, pro singleplayer, ale také pro multiplayer s maximálním poètem ètyø hráèù (pøi multiplayeru se hraje v tzv. splitscreenu, tj. obrazovka se rozdìlí úmìrnì poètu spoluhráèù/protivníkù).

Návštìvníci Kawawii se mohou zcela svobodnì pohybovat po nìkolika virtuálních ostrovech, na kterých se rozkládají ètyøi resorty, vždy nabízející nìkolik aktivit. Vaše cesta zaèíná u recepce, odkud se dostanete dále po vlastních nohách nebo tematicky vhodnými vozítky.

Jednotlivé hry alias aktivity jsou skuteènì rùznorodé. U moøe si mùžete zahrát plážový volejbal, jít se potápìt nebo surfovat na prknì. V horách na oplátku mùžete v kajaku sjet vodu anebo si zajezdit na koni. Stavìt snìhuláky mùžete na zasnìžených horách a ve mìstì si mùžete zahrát napøíklad minigolf nebo jít do parku pouštìt draky. A takto bychom mohli pokraèovat ještì dlouho. Pøitom využijete pøíslušenství Wii MotionPlus, Wii Wheel a také Wii Balance Board, které najde využití rovnou ve sedmnácti hrách (napøíklad jako surfovací prkno nebo jako lyže).

Všichni hráèi si mohou vytvoøit svoji vlastní virtuální podobiznu, která je mnohem podrobnìjší než karikatury Mii a na založený úèet ve høe mohou sbírat razítka, která dostanete za dobré výsledky v jednotlivých aktivitách. Kdo sesbírá všechny, dostane na Kawawii svoji vlastní virtuální luxusní vilku 🙂 Další odmìny jsou za nalezené balónky èi jiné schované poklady, které mùžete nalézt v prùbìhu vašich procházek po herních ostrovech. K tomu se vám samozøejmì hodí pes a jeho èich, ale je jen na vás, koho èi co si vyberete jako svùj doprovod.

To je ve zkratce sbírka her Go Vacation od Namco Bandai, která vyjde ještì letos na podzim exkluzivnì pro Wii.