New Super Mario Bros. Wii

Nový Mario je tak skvìlý, že ho nikdy nehrajete sami!

Tedy pouze za pøedpokladu, že bezezbytku využijete nejnovìjšího lákadla v podobì podpory souèasné hry až ètyø hráèù! Jinak se mùžete ponoøit do nejklasiètìjšího „plošinovkového“ dobrodružství (pochopitelnì jen v tom nejlepším slova smyslu), jaké si jen lze pøedstavit. Proè ostatnì mìnit nìco, co spolehlivì funguje dlouhá léta a stále uvádí v bezmezné nadšení všechny generace hráèù a hráèek?

I tentokrát proradný zloduch Bowser unesl a uvìznil sliènou princeznu Peach do své nepøístupné a setsakramentsky dobøe støežené pevnosti a na bedrech hráèe leží nelehký úkol vytrestat Bowsera za jeho hanebný èin a zajatou princeznu vysvobodit. Technické zpracování se stylovì nese v duchu celé slavné „Máriovské“ série, ale je vyšperkováno nejrùznìjšími detaily a celkovì pùsobí svìžím a originálním dojmem. Jak již bylo zmínìno výše, zásadní úlohu v nejnovìjším Mariovì dobrodružství rozhodnì zaujímá multiplayer. Na výbìr máte, zda se rozhodnete s ostat- ními hráèi kooperovat a spojit síly v zájmu spoleèného zájmu, anebo dáte pøednost „versus“ režimu, kdy každý hraje sám za sebe a sbírá body a na úkor ostatních.

Seèteno a podtrženo: New Super Mario Bros. je jednoznaèným hitem a nepøehlédnutelnou událostí herní sezóny!