1000 Cooking Recipes from ELLE A TABLE

ELLE à table

Najít inspiraci pro vaøení nikdy nebylo snazší, než s 1000 kuchaøskými recepty! Mùžete zde procházet recepty a najít pøesnì to co potøebujete. Software vám poskytne návrhy pro pøedkrmy, hlavní jídla, dezerty, ale také vína a sýry, kterými doplníte váš výbìr. Jakmile se jednou rozhodnete pro urèité menu, mùžete si sestavit nákupní lístek anebo rovnou zaèít s pøípravou jídla.

1000 kuchaøských receptù z ELLE à table vám poskytne krok za krokem návod, jak pøipravit vybrané jídlo a nabízí vám zvuková znamení ve chvílích, když máte plné ruce práce. Pokud vaøíte nìkolik rùzných jídel, mùžete se pøepínat mezi tìmito recepty a praktický èasovaè vám hlídá èas pøípravy. Kreativní gurmáni mohou své recepty na míru i zapisovat a pøes místní bezdrátové pøipojení se o nì podìlit s kolegy kuchaøi. 1000 kuchaøských receptù pomùže všem vlastníkùm DS rozvinout kuchaøský um a stát se mistry kuchynì, protože vyzývá vaše schopnosti a nauèí vás další dovednosti.

ELLE à table (sesterská publikace ELLE zabývající se jídlem) spolupracovala s Nintendo, aby vám naservírovála “1000 kuchaøských receptù z ELLE à table” pro Nintendo DS – perfektního kulináøského prùvodce! Tento uživatelsky jednoduchý software pøetváøí vaše Nintendo DS nebo DSi v pøenosnou kuchaøku, výživového prùvodce, nákupního organizátora a vzdìlaného kuchaøského pøítele. Také vám poradí s výbìrem a stanovením správného poøadí pøíborù pro rùzné druhy stolování, nebo vám pomùže naplánovat skvìlou veèeøi o tøech chodech, k tomu pomùže vybrat to pravé víno a sýr k potìšení vašich chuových bunìk.

Charakteristika:

– Obsahuje pøes 1000 receptù od pøedkrmù pøes hlavní chody až k delikátním dezertùm, jež potìší vaše chutì.

– Vyberete si menu a následujete instrukce krok za krokem, mùžete libovolnì pøepínat mezi rùznými recepty.

– Získáte doporuèení pro nutriènì vyvážená jídla a pro doplòky, jako jsou vína èi sýry, které se k nim hodí.

– Mùžete vytváøet nákupní lístky pro vaše recepty.

– Mùžete zaznamenat své vlastní recepty a podìlit se o nì se svými kamarády pøes místní bezdrátové pøipojení a pokud máte Nintendo DSi, mùžete dokonce své výtvory vyfotit